facebook icon white

TIESĪBU ZINĀTNE 

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Studiju ilgums: 3 gadi (6 semestri) pilna laika studijās; 3,5 gadi (7 semestri) - nepilna laika studijās

Kredītpunkti: 120

Studiju formas: Dienas, vakara, neklātienes

Studiju valodas: Latviešu

Programmas priekšrocības

Sagatavo augsti kvalificētus un konkurēt spējīgus tiesību zinātņu speciālistus valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām struktūrām, kā arī komercuzņēmumiem.

Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana
Profesionālā maģistra studiju programmas

Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā

Kvalifikācija: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā 7.līmenis

Studiju ilgums: 1.gads un 6. mēneši, vai 2.gadi

Kredītpunkti: 60KP/90ECTS, vai 80KP/120ECTS

Studiju formas: Pilna laika (dienas)

Studiju valodas: Latviešu, angļu

Jūs tiecaties vadīt uzņēmumu/struktūrvienību. Šī programma ļaus jums kļūt par vadītāju uzņēmumos/organizācijās, sniedzot jums visaptverošas zināšanas un iemaņas, kā novērtēt, plānot, attīstīt un realizēt produktus un pakalpojumus, kas rada pievienoto vērtību indivīdiem, organizācijām un sabiedrībai kopumā.

Uzņēmējdarbība
Profesionālā bakalaura studiju programmas

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā

Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītajs

Studiju ilgums: 4 gadi; 4 gadi un 5 mēneši

Kredītpunkti: 160 KP

Studiju formas: pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene (tālmācība)

Studiju valodas: Latviešu, angļu

Programmas priekšrocības

Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo studiju programmas apgūšana ļauj absolventam iegūt netikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences, piem. sociālajā menedžmentā un sociālajā uzņēmējdarbībā.

Psiholoģija
Akadēmiskā bakalaura studiju programma

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijas jomā

Kvalifikācija: 6.līmenis

Studiju ilgums: 3 gadi (pilna laika); 3 gadi un 5 mēneši (nepilna laika)

Kredītpunkti: 120 KP

Studiju formas: Pilna laika (dienas); nepilna lika (vakara)

Studiju valodas: Latviešu, angļu

Programmas priekšrocības

Baltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” apmācības specifika izpaužas eksperimentālās psiholoģijas, kognitīvās psiholoģijas, neiropsiholoģija, sociālās psiholoģijas, implicītās sociālās izziņas paradigmā. Studenti ne tikai iegūst pamatstudiju kursu teorētiskās zināšanas, bet arī apgūtās zināšanas spēj izmantot praktiskās nodarbībās, kuras tiek veiktas Neirokognitīvo un implicīto procesu izpētes laboratorijā. Programmas padziļināti studiju kursi: sociālā psiholoģija, organizāciju psiholoģija, kognitīvā psiholoģija, neiropsiholoģija, eksperimentālā psiholoģija, implicītā sociālā izziņa.

Tiesību zinātne
1.līmeņa augstākās profesionālas izglītības studiju programmas

Kvalifikācija: Jurista palīgs

Studiju ilgums: 2 gadi (pilna laika), 2.5 gadi (nepilna laika)

Kredītpunkti: 80 KP

Studiju formas: Dienas, vakara, neklātienes

Studiju valodas: Latviešu

Programmas priekšrocības

sagatavo kvalificētus juristu palīgus darbam pie juristiem, kā arī valsts un pašvaldības institūcijās.

980x200 isic