facebook icon white

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

  1. Par bibliotēkas lasītājiem var būt tikai tie studenti, kuri ir samaksājuši mācību maksu par tekošo semestri. Lai izmantot bibliotēku, nepieciešams uzrādīt studentu biļeti, kurai nav beidzies derīguma termiņš.
  2. Periodisko izdevumus un normatīvo aktus izmantošana ir pieļaujama tikai bibliotēkas lasītāju zālē.
  3. Grāmatas, kuras ir vairāk  kā divos eksemplāros, var paņemt arī uz mājām, no 1 līdz 3 dienām.Baltijas Krievu Institūta izdevumi tiek izsniegti uz laiku  no 1 līdz 7 dienām, atkarībā no grāmatu skaita bibliotēkā.
  4. Grāmatas savlaicīgas nenodošanas gadījumā lasītājs maksā soda naudu 0,10 Ls apmērā par katru nokavēto dienu, un nevar saņemt citas grāmatas, kamēr sods nav nomaksāts.
  5. Par grāmatas vai izdevuma sabojāšanu lasītājs maksā sodu trīskārtīgā līdz pieckārtīgai grāmatas vērtībai (pēc bibliotekāra ieskata).
  6. Par nozaudētu grāmatu lasītājs kompensē to ar līdzvērtīgu izdevumu ( pēc bibliotekāra ieskatiem),  vai arī maksā soda naudu pieckārtīgā apmērā no grāmatas patiesās vērtības.

980x200 isic