facebook icon white

Budžeta vietas

Nolikums par konkursu uz budžeta vietām, ko nodrošina Baltijas Starptautiskā akadēmija

 1. Konkurss tiek rīkots ar mērķi piesaistīt un apbalvot visapdāvinātākos reflektantus studijām Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (BSA) uz bezmaksas vai atvieglojumu pamata.
 2. Konkursā var piedalīties personas, kuras pilnu vidējo izglītību ieguvušas 2020., 2021. vai 2022. gadā LR teritorijā un nav ieguvuši augstāko izglītību (tajā skaitā 1. līmeņa), kā arī pie pilnas vidējās izglītības iegūšanas 10., 11. un/vai 12. klasē nokārtotie centralizēto eksāmenu sertifikāti vismaz 2 priekšmetos ar līmeņiem ne zemākiem par “C” vai atbilstošiem eksāmenu līmeņu procentu norobežojumiem, vidējā balle vismaz 7,5.
 3. Dalībniekiem jābūt sekojošiem dokumentu oriģināliem: pase, atestāts par pilno vidējo izglītību un tā pielikums – sekmju izraksts, kā arī 10., 11. un/vai 12. klasē nokārtotie centralizēto eksāmenu sertifikāti.
 4. Dokumentus konkursam iesniedz Baltijas Starptautiskās akadēmijas uzņemšanas komisijā no šī gada 1.jūnija līdz 31. augustam. Iesniedzot dokumentus nepieciešams veikt maksājumu 20 EUR apmērā par dokumentu noformēšanu, kura turpmāk tiek ņemta vērā studiju līguma slēgšanā BSA uzņemšanas komisijā.
 5. Konkursanti var iesniegt dokumentus dalībai konkursā tikai vienā studiju programmā.
 6. Gadījumā, ja divi pretendenti konkursa rezultātos pēc dokumentiem par pilnu vidējo izglītību iegūs vienādu baļļu skaitu, no šī gada 26. augusta līdz 28. augustam būs paziņots par papildus pārbaudījuma rīkošanas laikiem katram kandidātam pieejamā formā.
 7. Katrs konkursa dalībnieks var pretendēt uz papildpunktiem pie noslēdzošā rezultāta aprēķina, ja konkursa komisijai tiek iesniegti atbilstoši dokumenti, kuri apliecina dotā konkursanta sasniegumus, ja tāda iespēja ir minēta konkursa noteikumos attiecīgajā studiju programmā. Iesniedzamiem apliecinošiem dokumentiem jābūt datētiem vismaz ar konkursanta iestāšanās datumu 10. klasē.
 8. Konkursa uzvarētājam tiek piešķirtas tiesības bezmaksas studijām BSA Rīgā un BSA filiālēs (ja piešķirtas 3 stipendijas) vai atbilstošā atlaide semestra maksai (1 vai 2 stipendijas) pēc izvēlētā padziļinātā studiju virziena visā apmācības laikā ievērojot sekojošus noteikumus:
  1. visu ieskaišu, eksāmenu, kursa darbu laicīga nokārtošana (sesijas sarakstos noteiktajos termiņos – neieskaitot pārkārtošanas, izņemot dokumentāli apliecinošiem pamatotiem gadījumiem): personām, kuras ieguvušas tiesības bezmaksas studijām BSA, ar vidējo vērtējumu vismaz 8 balles (pēc sesijas rezultātiem) .
  2. Uz sesijas sākumu nedrīkst būt finansiālu parādu BSA.
  3. Pārejot no 1. līmeņa augstākās izglītības studiju programmas uz 2. līmeņa augstākās izglītības studiju programmu dotā atlaide nesaglabājas un studenti apmaksā studiju pēc jaunās programmas saskaņā ar tarifiem, ko nosaka BSA Senāts.
  4. Personas, kuras nav izpildījušas minētus noteikumus, zaudē tiesības uz bezmaksas studijām. Atbrīvota budžeta vieta rotācijas gaitā var tikt piešķirta šīs pašas grupas studentam, kas ieņem visaugstāko pozīciju sekmju reitingā.
 9. Uzvarētājs izvēlas apmācības formu (diena, vakars, neklātiene vai tālmācība), plūsmu un apmācības vietu (Rīga vai filiāles).
 10. Konkurss tiek rīkots tikai tajās studiju programmās, kuras tiek norādītas dotajā Nolikumā.
 11. Konkursa uzvarētāju nosaka BSA konkursa komisija, kuru vada Uzņemšanas komisijas vadītāja – Marina Lihušina.
 12. Stipendiju skaits katrai programmai tiek norādīts dotajā nolikumā.
 13. Konkursa uzvarētājiem tiek izsniegts apliecinājums, uz kura pamata viņi saņem tiesības BSA uzņemšanas komisijā slēgt studiju līgumu. Doto tiesību termiņš ir līdz 2020. gada 2. septembrim.
 14. Rezultātu aprēķinos tiek izmantoti sekojoši dati: centralizēto eksāmenu līmeņi, kuri noteikti katrai studiju programmai, atestāta vidējā svērtā atzīme par pilnu vidējo izglītību sekmju izrakstā, piedalīšanās reģionālās un starptautiskajās olimpiādēs.

980x200 isic