facebook icon white

Uzņēmējdarbība
Profesionālā bakalaura studiju programmas

Iegūstamais grāds: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā

Kvalifikācija: Uzņēmējdarbības vadītajs

Studiju ilgums: 4 gadi; 4 gadi un 5 mēneši

Kredītpunkti: 160 KP

Studiju formas: pilna laika klātiene, nepilna laika neklātiene (tālmācība)

Studiju valodas: Latviešu, angļu

Programmas priekšrocības

Studiju programmas unikalitāte ir tās saturā, jo studiju programmas apgūšana ļauj absolventam iegūt netikai profesionālās kompetences uzņēmējdarbības vadībā, ņemot vērā Eiropas biznesa veikšanas īpatnības, bet arī citas kompetences, piem. sociālajā menedžmentā un sociālajā uzņēmējdarbībā.

 Iegūstamās iemaņas

Studiju programmas absolventi spēj veikt uzņēmuma vadītāja profesionālās darbības uzdevumus un rast inovatīvus risinājumus, izmantojot apgūtās zināšanas un prasmes; izstrādāt uzņēmuma attīstības stratēģiju un īstenot efektīvu uzņēmuma darbības modeli, izstrādāt un vadīt projektus, organizēt un vadīt uzņēmuma darbībai nepieciešamos cilvēku, informatīvos un finanšu resursus un procesus, izvērtēt saimnieciskas darbības rezultātus un izmantot to lēmumu pieņemšanā uzņēmuma vadītāja profesionālās kompetences ietvaros

 Karjeras iespējas

Studiju programmas apgūšana dos iespēju tās absolventiem gan strādāt komercsektora institūcijās, gan dibināt savu uzņēmumu, gan turpināt studijas maģistrantūrā.

Programmas saturs

Pirmajos divos studiju gados studenti galvenokārt apgūst obligātos studiju priekšmetus, tādējādi veidojot pēctecīgu uzņemējdarbības vadības zinātnes pamatu, zinātnes attīstības likumsakarību, dažādu nozaru teoriju un pētnieciskā darba pamatprincipu un metodoloģijas apguvi.Trešajā un ceturtajā studiju gadā studenti apgūst pārsvarā profesionālās izvēles priekšmetus, kas papildina priekšstatu par dažādam ekonomikas un uzņemējdarbības nozarēm un apakšnozarēm, bet noslēgumā aizstāv bakalaura darbu.

 Kontakti:

Programmas direktore prof. Žanna Caurkubule
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr. +371 67100230

Programmas asistente Jūlija Mahmudova
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tālr. +371 67100628

Lomonosova ielā 4, 401. kab., Rīgā

Pieņemšanas laiks:
otrdien 14:00-16:00
ceturdien 16:00-18:00

980x200 isic