facebook icon white

Nepieciešamie dokumenti

Lai noslēgtu studiju līgumu, reflektantam BSA Uzņemšanas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • pase vai ID karte;
 • deklarētās dzīvesvietas izziņa (kura ir izsniegta tekošā gada laikā; var izdrukāt no portāla latvija.lv) vai jāuzrāda pase, kurā ir dzīvesvietas pieraksta atzīme (ja pieraksta zīmogs pasē ir derīgs);
 • pilnu vidējo izglītību apliecinošs dokuments – atestāts/diploms un tā pielikumi, un, ja tāds ir, – centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 • ja reflektants ieguvis izglītību vai tās daļu apguvis ārpus Latvijas – izziņa no LR Akadēmiskās informācijas centra (AIC) par katru izglītības dokumentu;
 • gadījumā, ja reflektantam ir mainījies uzvārds (vārds), jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina šīs izmaiņas (laulības apliecība, dokuments par uzvārda (vārda) maiņu u. tml.);
 • 4 fotokartiņas (3x4 cm);
 • maksājuma dokuments par dokumentu noformēšanas apmaksu, saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem;
 • maksājuma dokuments par pirmā apmācību semesta apmaksu, saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem.

Iestājoties 1. un 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības, kā arī bakalaura studiju programmās, papildus jāiesniedz:

 • iestājpārbaudījuma/-u rezultāti, ja tādas papildprasības ir paredzētas, stājoties un iesniedzot dokumentus izvēlētajā studiju progammā;
 • pēc reflektanta vēlēšanās var tikt iesniegtas to dokumentu kopijas, kuras viņam dod papildus tiesības un garantijas (priekšmetu olimpiāžu un radošu konkursu dalībnieka diplomi, BSA Sagatavošanas nodaļas beigšanas sertifikāts u.t.t.).

Ārzemju reflektantiem papildus jāiesniedz:

 • pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā kopija, ja tāda ir;
 • plaušu rentgena rezultāts (izņemot Eiropas Savienības valstu pilsoņus), ar skaidru ierakstu par to, ka nav tuberkulozes (oriģināls paliek reflektanta personas lietā).
 • Ārzemniekiem, kuri vēlas studēt angļu valodas plusmā - starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts angļu valodas prasmes apliecinošs dokuments. Valodas prasmei ir jāatbilst vismaz EKP B2 pakāpei. Minēto dokumentu neiesniedz tie reflektanti, kuri ieprikšējo izglītību ieguvuši attiecīgās studiju programmas īstenošanasvalodā.
 • Ārzemniekiem, kuri vēlas studēt latviešu valodā, ir jāiesniedz valsts valodas prasmes apliecība, kuru izsniegusi valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. Valodas prasmei ir jāatbilst vismaz B2 pakāpei.

Iestājoties maģistrantūrā papildus jāiesniedz:

 • diploms un tā pielikums, kas apliecina iegūto augstāko izglītību, un dod tiesības iestāties izvēlētajā studiju programmā;
 • motivācijas vēstule, kurā norāda līdz šim veikto pētījumu virzienus (projekti, bakalaura darbs) un turpmāk interesējošo pētījumu virzienu;
 • veiksmīgi nokārtota iestājpārbaudījuma rezultāti un/vai iesniegums ar studiju programmas direktora rezolūciju par reflektanta uzņemšanu, ja tādas papildprasības ir paredzētas stājoties izvēlētajā studiju programmā.

Iestājoties doktorantūrā papildus jāiesniedz:

 • diploms un tā pielikums par maģistra izglītību (arī par augstāko izglītību), kas dod tiesības iestāties izvēlētajā studiju programmā;
 • doktorantūras komisijas galīgais pozitīvais lēmums.

Personai ar augstāko vai daļēji apgūtu augstāko izglītību papildus jāiesniedz:

 • diploms, diploma pielikums un/vai akadēmiskā izziņa;
 • pārskaitīšanas veidlapa (noformē atbilstošās studiju programmas direktors, oriģināls paliek reflektanta personas lietā);
 • reflektanta iesniegums ar studiju programmas direktora rezolūciju par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā studiju posmā (oriģināls paliek reflektanta personas lietā);
 • maksājuma dokuments par individuālā plāna apmaksu, saskaņā ar BSA Senāta noteiktajiem tarifiem.

Dokumentu kopēšanu veic BSA Uzņemšanas komisijā. Gadījumā, ja nav dokumentu oriģinālu – jābūt šo dokumentu notariāli apstiprinātām kopijām. Ieskaitīšanai Baltijas Starptautiskajā akadēmijā reflektantam jāierodas Uzņemšanas komisijā, lai noslēgtu un parakstītu studiju līgumu!

980x200 isic